Tra kết quả

Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra

⇒ Chọn tỉnh

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter). Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.

Thống kê chu kỳ Truyền Thống, tần suất xổ số, loto miền bắc, truyền thống, miền nam

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 từ 10-07-2018 đến 08-08-2018 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
01 24 từ 26-12-2004 đến 20-01-2005 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
02 22 từ 03-07-2017 đến 26-07-2017 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
03 33 từ 18-10-2003 đến 21-11-2003 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
04 34 từ 23-11-2016 đến 28-12-2016 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
05 26 từ 19-11-2002 đến 16-12-2002 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
06 27 từ 04-10-2022 đến 01-11-2022 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
07 28 từ 28-07-2013 đến 26-08-2013 16-03-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
08 34 từ 13-07-2003 đến 17-08-2003 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
09 26 từ 15-07-2008 đến 11-08-2008 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
10 35 từ 16-07-2007 đến 21-08-2007 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
11 27 từ 28-06-2018 đến 26-07-2018 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
12 25 từ 10-06-2008 đến 06-07-2008 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
13 35 từ 29-08-2003 đến 04-10-2003 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
14 33 từ 13-01-2020 đến 20-02-2020 08-03-2023 - (14 lượt quay lượt quay trước)
15 27 từ 13-08-2019 đến 10-09-2019 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
16 43 từ 27-10-2007 đến 10-12-2007 06-03-2023 - (16 lượt quay lượt quay trước)
17 29 từ 20-08-2017 đến 19-09-2017 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
18 30 từ 16-09-2015 đến 17-10-2015 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
19 26 từ 18-04-2009 đến 15-05-2009 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
20 25 từ 03-10-2010 đến 29-10-2010 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
21 28 từ 10-05-2016 đến 08-06-2016 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
22 30 từ 07-06-2007 đến 08-07-2007 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
23 37 từ 05-04-2006 đến 13-05-2006 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
24 26 từ 08-12-2002 đến 04-01-2003 15-03-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
25 28 từ 06-05-2003 đến 04-06-2003 13-03-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
26 41 từ 22-10-2003 đến 03-12-2003 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
27 27 từ 21-02-2022 đến 21-03-2022 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
28 30 từ 15-07-2015 đến 15-08-2015 15-03-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
29 26 từ 11-08-2002 đến 07-09-2002 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
30 29 từ 10-09-2015 đến 10-10-2015 10-03-2023 - (12 lượt quay lượt quay trước)
31 38 từ 22-06-2013 đến 31-07-2013 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
32 26 từ 17-04-2022 đến 14-05-2022 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
33 30 từ 18-06-2010 đến 19-07-2010 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
34 30 từ 23-03-2003 đến 23-04-2003 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
35 35 từ 19-04-2018 đến 25-05-2018 15-03-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
36 27 từ 29-09-2002 đến 27-10-2002 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
37 25 từ 09-01-2004 đến 08-02-2004 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
38 26 từ 03-07-2016 đến 30-07-2016 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
39 39 từ 07-06-2002 đến 17-07-2002 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
40 31 từ 05-05-2007 đến 06-06-2007 14-03-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
41 32 từ 22-10-2019 đến 24-11-2019 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
42 32 từ 03-06-2006 đến 06-07-2006 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
43 30 từ 31-07-2010 đến 31-08-2010 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
44 30 từ 29-04-2016 đến 30-05-2016 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
45 34 từ 12-01-2013 đến 20-02-2013 16-03-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
46 28 từ 02-01-2013 đến 31-01-2013 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
47 29 từ 04-12-2016 đến 03-01-2017 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
48 39 từ 25-07-2003 đến 03-09-2003 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
49 25 từ 12-11-2021 đến 08-12-2021 15-03-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
50 32 từ 17-02-2002 đến 22-03-2002 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
51 26 từ 04-10-2019 đến 31-10-2019 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
52 24 từ 19-07-2003 đến 13-08-2003 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
53 25 từ 23-10-2019 đến 18-11-2019 04-03-2023 - (18 lượt quay lượt quay trước)
54 28 từ 04-05-2002 đến 02-06-2002 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
55 42 từ 11-09-2020 đến 24-10-2020 13-03-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
56 24 từ 27-12-2006 đến 21-01-2007 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
57 30 từ 25-07-2013 đến 25-08-2013 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
58 35 từ 01-01-2018 đến 06-02-2018 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
59 24 từ 22-04-2008 đến 17-05-2008 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
60 28 từ 10-08-2003 đến 08-09-2003 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
61 35 từ 16-04-2012 đến 22-05-2012 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
62 29 từ 26-07-2003 đến 25-08-2003 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
63 30 từ 17-06-2020 đến 18-07-2020 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
64 26 từ 20-10-2003 đến 16-11-2003 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
65 29 từ 06-05-2017 đến 05-06-2017 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
66 29 từ 04-09-2004 đến 04-10-2004 12-03-2023 - (10 lượt quay lượt quay trước)
67 26 từ 23-11-2011 đến 20-12-2011 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
68 27 từ 15-04-2006 đến 13-05-2006 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
69 32 từ 07-06-2019 đến 10-07-2019 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
70 30 từ 09-12-2013 đến 09-01-2014 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
71 28 từ 21-08-2008 đến 19-09-2008 06-03-2023 - (16 lượt quay lượt quay trước)
72 27 từ 24-04-2004 đến 22-05-2004 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
73 36 từ 06-09-2022 đến 13-10-2022 09-03-2023 - (13 lượt quay lượt quay trước)
74 36 từ 04-04-2016 đến 11-05-2016 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
75 26 từ 28-06-2002 đến 25-07-2002 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
76 30 từ 09-11-2003 đến 10-12-2003 14-03-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
77 27 từ 12-09-2004 đến 10-10-2004 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
78 33 từ 02-09-2017 đến 06-10-2017 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
79 23 từ 11-03-2019 đến 04-04-2019 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
80 30 từ 31-01-2004 đến 02-03-2004 13-03-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
81 27 từ 11-01-2011 đến 12-02-2011 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
82 26 từ 25-06-2022 đến 22-07-2022 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
83 27 từ 06-07-2016 đến 03-08-2016 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
84 37 từ 24-12-2004 đến 31-01-2005 10-03-2023 - (12 lượt quay lượt quay trước)
85 32 từ 18-08-2004 đến 20-09-2004 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
86 28 từ 08-11-2016 đến 07-12-2016 21-03-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
87 27 từ 16-12-2004 đến 13-01-2005 13-03-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
88 26 từ 27-07-2009 đến 23-08-2009 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
89 33 từ 22-04-2002 đến 26-05-2002 17-03-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
90 24 từ 07-05-2010 đến 01-06-2010 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
91 31 từ 19-07-2009 đến 20-08-2009 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
92 31 từ 04-10-2006 đến 05-11-2006 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
93 31 từ 03-09-2002 đến 05-10-2002 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
94 32 từ 07-07-2011 đến 09-08-2011 13-03-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
95 28 từ 12-10-2021 đến 10-11-2021 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
96 28 từ 25-05-2015 đến 23-06-2015 19-03-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
97 25 từ 30-09-2003 đến 26-10-2003 18-03-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
98 26 từ 12-12-2010 đến 08-01-2011 12-03-2023 - (10 lượt quay lượt quay trước)
99 26 từ 25-06-2002 đến 22-07-2002 20-03-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)

Thông tin liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp XSMB66:

Thương hiệu: XSMB66

Địa chỉ: 45 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://xsmb66.com/

SĐT: 0782546834

Gmail: [email protected]